ផេនដា ខមមើសល ប៊ែង ម.ក
ជាមួយនឹងការផ្ដល់ជូនបទពិសោធន៍ទៅលើសេវាកម្ម ធនាគារព្រេមៀសំរាប់អតិថិជនទាំងអស់គ្នា
ធនាគារផេនដាគឺជាធនាគារឌីជីថលនៃយុគសម័យថ្មី យើងផ្តល់ជូនអតិថិជនទូទាំងពិភពលោកនូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ប្រសិទ្ធភាព ភាពងាយស្រួល និងមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា និងវេទិកាប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ឈានមុខគេសម្រាប់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងគោលបំណងក្លាយជាធនាគារឌីជីថលឈានមុខគេលើពិភពលោក។
ការផ្ដល់ជូនពិសេសៗ
យើងនឹងជួយអ្នកឱ្យសម្រេចបាននូវក្តីសុបិន្តហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។
សេវាធនាគារបុគ្គល
សម្រាប់ប្រាក់បញ្ញើផ្ទាល់ខ្លួន ប្រាក់កម្ចី ធានារ៉ាប់រង និងការវិនិយោគរបស់អ្នក។
សេវាធនាគារក្រុមហ៊ុន ឬស្ថាប័ន
សម្រាប់ប្រាក់បញ្ញើសាជីវកម្ម ប្រាក់កម្ចីសាជីវកម្ម ការទូទាត់ និងការបង់ប្រាក់តាមដំណាក់កាល និងតម្រូវការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធានារ៉ាប់រងធនាគារ។
សេវាធនាគារ ឯកជន
សេវាកម្ម VIP ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជន បញ្ញើព្រេមៀបស់យើង។
ពត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយ
ខ្ញុំស្រលាញ់ការបង្កើត និងការច្នៃប្រឌិតអ្វីថ្មីៗ នាយកប្រតិបត្ដិធនាគារផេនដា
ខ្ញុំស្រលាញ់ការបង្កើត និងការច្នៃប្រឌិតអ្វីថ្មីៗ នាយកប្រតិបត្ដិធនាគារផេនដា
អ្នកជើងចាស់ក្នុងវិស័យធនាគារពីប្រទេសសឹង្ហបូរីវិលត្រលប់មកប្រទេសកម្ពុជា ជាមួួយនឹងបេសកម្មពិសេស
ធនាគារផេនដាបានសហការណ៍ជាមួយធានារ៉ាប់រងជីវិត Huione ក្នុងការជំរុញសេវាកម្មធនាគារឯកជន